Ekonomia niedoskonałych rynków pracy (2012)

Ekonomia niedoskonałych rynków pracy (2012)

Ekonomia pracy jest integralną częścią ekonomii, wnoszącą do niej opis różnorodnych, specyficznych zagadnień rynku pracy przy wykorzystaniu ogólnej wiedzy i metody ekonomicznej. Jako odrębna dyscyplina nauk ekonomicznych wykształciła się w wyniku głębokich i ogólnoświatowych przemian społecznych w drugiej połowie XX wieku. Od pozostałych dziedzin ekonomii odróżnia ją ponadto fakt, że labor, czyli praca będąca przedmiotem obrotu na rynku pracy, jest nierozerwalnie związana z oferującym ją człowiekiem, który sam przedmiotem tego obrotu nie jest.

Tak rynki, jak rządy w roli ich regulatora są w swej istocie niedoskonałe. W przypadku rynku pracy ta niedoskonałość wynika ze splotu czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych. Samoregulacja rynku jak i zewnętrzne regulacje narzucane przez instytucje, a szczególnie ich interakcje, okazują się często wysoce niedoskonałe. Oznacza to, że w celu dokonania analizy funkcjonowania rynku pracy oraz projektowania właściwej interwencji publicznej niezbędne jest uwzględnienie tych niedoskonałości.

Książka ta jest pierwszą pozycją literatury światowej z zakresu ekonomii pracy, która trafia na polski rynek wydawniczy. Autorzy w nowatorski sposób podeszli do tematu, traktując niedoskonałość rynków pracy jako ich cechę immanentną.

WIĘCEJ O KSIĄŻCE

prof. Marek Góra
kierownik Katedry Ekonomii I
Szkoła Główna Handlowa