Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Fundacja Wolności Gospodarczej z siedzibą w Konopiskach, ul. Rolnicza 1, 42-274 Konopiska, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000907733, NIP: 5732927348, REGON: 389342940.

2. Możecie się Państwo skontaktować się z nami:

1. korespondencyjnie na adres: Fundacja Wolności Gospodarczej, ul. Rolnicza 1, 42-274 Konopiska lub
2. za pośrednictwem poczty e-mail wysyłanej na adres: kontakt@wolnagospodarka.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania o działalności statutowej Fundacji Wolności Gospodarczej, w tym o wydarzeniach i projektach organizowanych przez Fundację Wolności Gospodarczej lub z udziałem Fundacji Wolności Gospodarczej, publikacjach Fundacji Wolności Gospodarczej, wystąpieniach ekspertów Fundacji Wolności Gospodarczej w mediach czy programie udzielania dofinansowań dla wartościowych inicjatyw na rzecz wolności gospodarczej.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie wyrażonej zgody oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w związku z uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, jakim jest propagowanie konstytucyjnej swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Podanie danych jest dobrowolne.

6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

1. uprawnione organy publiczne,
2. podmioty świadczące usługi szkoleniowe, konferencyjne, organizujące kursy, warsztaty, szkolenia i sympozja, szkoły językowe,
3. podmioty dostarczające korespondencję,
4. podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentów,
5. podmioty świadczące usługi prawne,
6. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,
7. podmioty świadczące na rzecz ADO inne usługi.

7. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych w pkt 4:

1. w zakresie realizacji umowy przez okres do jej zakończenia, a po tym czasie dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres wymagany przez prawo i przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,
2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków, a po tym okresie przez okres czasu wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
3. jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania,
4. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Państwo pozytywnie rozpatrzonengo sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

8. Informujemy o przysługującym Państwu prawie do:

1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
2. sprostowania swoich danych osobowych,
3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia zgody,
6. usunięcia danych,
7. ograniczenia przetwarzania,

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.

Z uprawnień tych możesz skorzystać kontaktując się z nami pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail – z użyciem danych wskazanych w pkt 2.

9. Państwa dane osobowe mogą być dostępne w systemie Administratora również w państwach trzecich.

Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.