Fakty

Fakt

Wysoka mobilność zawodowa świadczy o dobrej sytuacji w gospodarce

Sytuacja na rynku pracy towarzyszące pandemii COVID-19 była katalizatorem zmian. W Stanach Zjednoczonych ukute nawet zostało pojęcie „wielkiej rezygnacji” – masowego porzucania dotychczasowych miejsc pracy przez Amerykanów w 2021r. O ile w ostatni...
Fakt

Praca zdalna nie zniknie

Nie ulega wątpliwości, że pandemiczny rok 2020 przyniósł na całym świecie przełom w podejściu do pracy zdalnej. Ten „naturalny eksperyment” sprawił, że firmy oraz instytucje publiczne zmuszone były umożliwić swoim pracownikom pełnienie obowiązków ...
Fakt

Polska musi przyciągać najzdolniejszych ludzi z całego świata

W ciągu ostatnich lat Polska przeszła imponującą metamorfozę – z kraju emigrantów zarobkowych do kraju, do którego przyjeżdżają ludzie z całego świata w poszukiwaniu lepszego życia. Na koniec maja 2023 w Polsce przebywało prawie milion cudzoziemcó...
Fakt

Niski wiek emerytalny szkodzi przede wszystkim samym emerytom

Polska charakteryzuje się wyjątkowo niskim, na tle Europy, wiekiem emerytalnym – zarówno ustawowym, jak i efektywnym (czyli takim, w którym ludzie rzeczywiście kończą życie zawodowe). Możliwością odejścia z pracy w wieku 65 lat (mężczyźni) lub naw...
Fakt

Czas zwiększyć aktywność zawodową seniorów

Jednym z większych problemów polskiego rynku pracy jest niska aktywność zawodowa osób starszych. Zgodnie z danymi Eurostatu w grupie wiekowej 50+ wynosi ona 35,3%, podczas gdy w Estonii i Szwecji jest bliska 50%. Taki stan rzeczy to efekt nie tylk...
Fakt

Nieefektywne branże i firmy szkodzą polskiej gospodarce i rynkowi pracy

Brak „rąk do pracy” jest obecnie jednym z głównych wyzwań stojących przed polskimi firmami. Zgodnie z badaniami Oxford Economics z roku 2023 aż 2/3 polskich firm uważa, że jest to bariera ich rozwoju. Tym bardziej istotne jest więc pytanie o to, s...
Fakt

Problemem polskiej gospodarki jest nieefektywna struktura zatrudnienia

Wbrew stereotypowi krążącemu w tzw. obiegowej opinii Polska jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych krajów Europy pod względem zatrudnienia. W przetwórstwie przemysłowym w Polsce pracuje około 31% zatrudnionych (dane z roku 2021). Jest to wyni...
Fakt

Pracownicy z „pokolenia Z” mają swoje potrzeby

Truizmem jest stwierdzenie, że rynek pracy ewoluuje wraz z wchodzeniem i schodzeniem z niego przez kolejne pokolenia. Obecnie na rynku debiutuje tzw. pokolenie Z (definiowane jako ludzie urodzeni od połowy lat 90. do ok. 2010 roku). Są też nazywan...
Fakt

Nowe technologiem mogą być szansą dla pracowników

Nie ulega wątpliwości, że robotyzacja i automatyzacja, a także rozwój AI są obecnie jednym z najważniejszych zjawisk na rynku pracy. O ile obawy przed masowym bezrobociem technologicznym są przesadzone (co omawialiśmy w tym tekście), to jednak tre...
Fakt

Musimy zaktywizować NEETsów

Angielskim skrótem NEETs (Not in Employment, Education or Training) określamy osoby młode (od 18 do 35 roku życia), które z jakichś przyczyn nie kształcą się, ani nie pracują. Zgodnie z danymi opracowanymi przez Łukasza Komudę status ten w Polsce ...